Technikum
Technikum
   
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

UWAGA! Nie prowadzimy zapisów w systemie elektronicznym VULCAN!!!

W dobie wielu zmian na rynku pracy planując swoją przyszłość pod kątem zawodowym szkoła taka jak technikum  odpowiada na potrzeby uczniów, którzy chcą już w młodym wieku zdobywać kwalifikacje zawodowe. Jest to zgodne z myśleniem o zapewnieniu sobie jak najbardziej udanego startu zawodowego i przygotowania się do wejścia na trudny rynek pracy w Polsce. Wydaje się być słusznym zdobywanie wiedzy praktycznej, jak i myślenie o wielozawodowości, by być bardziej interesującym dla przyszłych pracodawców.
  Technikum w odróżnieniu od liceum ogólnokształcącego, wyposaża ucznia, przyszłego absolwenta, w konkretne kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Jednocześnie umożliwia mu dalszą drogę kształcenia i zdobywania innych kwalifikacji zawodowych – wybór studiów nie jest zobligowany wyuczonym zawodem w technikum, ale pozwala rozwijać się w innych dziedzinach zawodowych w celu uzyskania wielozawodowości.
   Nasze technikum proponuje następujące kierunki kształcenia (do niektórych z nich dostęp istnieje w nielicznych szkołach na terenie naszego regionu, czy nawet Polski):

Nauka w techniku trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i 4 lata dla absolwentów gimnazjum

   Technik reklamy 
   Technik hodowca koni
   Technik usług kelnerskich
   Technik handlowiec
   Technik ekonomista
   Technik fryzjer
   Technik żywienia i usług gastronomicznych
   Technuik rachunkowości NOWOŚĆ!
   Technik programista NOWOŚĆ!
   Technik przemysłu mody NOWOŚĆ!
   Technik weterynarii NOWOŚĆ!
   Technik rolnik NOWOŚĆ!

 
  Technik hodowca koni to zawód dla miłośników tych zwierząt, tych, którzy w szczególny sposób chcą swoją przyszłość związać z tą dziedziną zootechniki. Jeśli więc jesteś amatorem jazdy konnej, lubisz zajmować się pielęgnacją koni lub w ogóle lubisz zwierzęta, to ten kierunek jest dla ciebie idealny. Poznasz nie tylko zagadnienie od strony teoretycznej, ale również od praktycznej, podczas zajęć, które przewidują bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Nastawiamy się tutaj szczególnie na jazdę konną.

   Kierunek technik fryzjer  przeznaczony jest dla tych dziewcząt i chłopców, które chcą zdobyć zawód fryzjera, ale nie poprzestać tylko na wykształceniu zawodowym, lecz uzyskać także wykształcenie średnie z maturą włącznie. Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole – zadbamy o Twoje solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz solidne wykształcenie ogólne przygotowujące do matury.

   Technik żywienia i usług gastronomicznych, jak sama nazwa mówi, znajdzie pracę w sektorze związanym z produkcją żywności i cała sferą usług gastronomicznych. W oparciu o swoją własną bazę szkoła przygotuje swoich  uczniów do powyższych zadań w sposób profesjonalny, kładąc nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych. Oczywiście równolegle z praktyką odbywa się kształcenie teoretyczne, a absolwent szkoły zostanie przygotowany solidnie do matury.

Technik reklamy - to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Celek kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwanie klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Szkoła przygotuje do podjęcia pracy między innymi w: agencji reklamowej, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu, środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa) lub prowadząc własną działalność gospodarczą.

Technik handlowiec - to zawód przeznaczony dla osób posiadających zdolność koncentaracji i podzielność uwagi, komunikatywny, opertatywny w dzałaniu, cechujący suię wysoką kulturą osobistą i uczciwością. Jest to zawód najbardziej poszukiwany na rynku pracy. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania prac w zakresie przejmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności chandlowej, zarządzania działalnością chandlową przedsiębiorstwa.

Technik ekonomista - jest to zawód w którym bardzo ważne są relacje między ludźmi. Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawiodowych: planowania i prowadzenia firmy, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z dzioałalności firm. Technik ekonomista może podjąć pracę w : urzędzie skarbowym, biurach księgowych, bankach, agencjach celnych, biurach maklerskich, towrzystwach ubezpieczeniowych, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych

Technik rachunkowości - to specjalista przygotowany do wykonywania zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych i przygotowywania ich do weryfikacji. Absolwent może być zatrudniony w działach finansow-księgowych, istytucjach finansowych, bankach, urzędach skarbowych, urzędach administracji publicznej towarzystwach ubezpieczeniowych, może być specjalistą do spraw finasów, kadr i płc.

Technik programista - jest znakomitym wyborem dla tych, którzy  z ciekawością patrzą na komputery i nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Uczniowie, którzy podejmą naukę na tym kierunku zdobędą wiedzęn teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programoqwanias i testowania aplikacji. Programowanie to nie tylko pieniądze ale także możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych kreatywnych rzeczy (np. inteligentne domy)

Technik przemysłu mody - zajmuje się projektowaniem  i tworzeniem wszystkich typów odzieży, a także kostiumów do przedstawień teatralnych, filmów, sesji zdjęciowych. Wszystkie najnowsze trendy ze świata mody kandydat ma w jednym palcu. Wyrafinowanie poczucie stylu to jego supermoc - dzięki temu wszystkie tworzone przez niego stylizacje mają moc zachwycania ludzi.

Technik weterynarii - Codziennie niesie pomoc potrzebującym zwierzętom. Z łatwością ocenia stan zdrowia swoich pacjentów i zawsze służy radą jak zapobiec chorobom. Dzięki swoim supermocą zakładanie opatrunków czy podawanie leków jest dla zwierząt niemal, że przyjemnością. W trakcie nauki zdobywa się wiedzę i umiejętniości w zakresie: prowadzenia i chowu zwierząt gospodarskich i domowych, wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń, wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt oraz wykonywania czynności w ramach kontroli nadzoru weterynaryjnego. Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne lecznice, ale także zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne, schroniska i ogrody zoologiczne.

Technik rolnik - organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, howem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego i pracy w instytucjach i firmach okołorolniczych 


Wszelkie informacje związane z naborem i zapisy:
tel. 63 243 77 05
Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
 Technikum, jako rodzaj kształcenia,  cieszy się w polskim systemie szkolnictwa powodzeniem. Wielu młodych ludzi podejmuje naukę w tego typu szkole z nadzieją, że oprócz uzyskania średniego wykształcenia, umożliwiającego  podjęcie studiów, zdobycie konkretnego zawodu, popartego solidnym przygotowaniem praktycznym, pozwoli im rozpocząć dorosłe życie przez łatwiejsze zdobycie zatrudnienia na trudnym polskim rynku pracy. Stąd oferta naszej szkoły jest nastawiona na profesjonalne kształcenie zawodowe z nastawieniem na sferę zdobywania praktycznych umiejętności, które tak naprawdę wyznaczają wartość wykształcenia zawodowego w konfrontacji z wyzwaniami, które niesie szukanie pracy  i weryfikacja własnych umiejętności w wykonywaniu powierzonych zadań w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. Dobre wykształcenie daje absolwentowi pewność i spokój, że powierzone zadania nie przerosną jego umiejętności, a przyniosą satysfakcję z dobrze wykonanych obowiązków.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni. Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych. Tytuł technika otrzymuje po zdaniu wszystkich zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych w wyuczonym zawodzie. Absolwent może otrzymać certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim  umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie również za granicą. 
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne