Opis kierunku:
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego, organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowania operacji gospodarczych, przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceniania składników aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenia analizy finansowej.


Kwalifikacje:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty zawodowe: Podstawy ekonomii i statystyki; Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń; Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych; Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników; Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej; Język obcy zawodowy

Liczba praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

Możliwość zatrudnienia: 
biura księgowe i rachunkowe, działy finansowe, księgowe i kadrowe różnego rodzaju przedsiębiorstw, instytucje finansowe, zakłady budżetowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy administracji publicznej i urzędy skarbowe.

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z naborem prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  62-510 Konin 
tel. 063 243 77 05

Nasza szkoła w liczbach

480

Absolwentów szkoły

10

Sal lekcyjnych

25

Lat funkcjonowania

50 000

i więcej godzin lekcji
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Liceum policyjne, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa