Statut
                                                                                          Regulamin  Szkolnego  Zespołu  Rodziców
                                                                            Szkół  Młodzieżowych  Centrum  Szkoleniowego  Wiedza
                                                                                                            im. Jana  Pawła II
                                                                                                                     w  Koninie
 
 1. Regulamin  niniejszy  określa  organizację  i  działalność  Szkolnego Zespołu Rodziców (SZR).
 2.  SZR  jest  organizacją  wewnątrzszkolną  powołaną  do :
 • reprezentowania  rodziców  wobec  dyrektora szkoły,
 • ułatwianie szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,
 • współdziałanie ze szkołą w polepszeniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszeniu jej wyników.
 1.  Jako organizacja wewnątrzszkolna SZR prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2.  SZR  stanowią  delegaci  rad  klasowych  rodziców.
 3.  Rada  klasowa  rodziców  składa  się  z  trzech  osób (tzw. trójka  klasowa) wybieranych  w  głosowaniu  jawnym, na pierwszym  zebraniu  klasowym  rodziców.
 4.  Klasowa rada rodziców  wybiera  ze  swojego  grona  przewodniczącego,  zastępcę  i  skarbnika.
 5.  SZR  bierze  udział  w  ustalaniu  harmonogramu  spotkań  z  rodzicami.
 6. Kadencja SZR trwa 1 rok. Ustępujący  zespół  działa  do chwili  wyboru  i  ukonstytuowania  się  nowego. Członkowie,  którzy  nie  biorą  aktywnego udziału  w  pracach  zespołu, mogą  być  przez  radę  klasową  lub  też  przez  sam  SZR odwołani  przed  upływem  kadencji. Na miejsce  ustępujących  lub  odwołanych  członków  powinni  być  powołani  nowi.
 7. Członkowie  rad klasowych  i  SZR pełnią  swoje  funkcje   honorowo.
 8. SZR na  pierwszym  zebraniu  wybiera  przewodniczącego,  zastępcę  i sekretarza.
 9. SZR opracowuje  plan  działalności  na  dany  rok  szkolny  i ewentualne  wytyczne  do  pracy  rad  klasowych  rodziców.
 10. Zebrania  SZR odbywają  się  w  miarę  potrzeb, nie  rzadziej  niż  3  razy  w  roku.
 11. Uchwały  wszystkich  zebrań  rodziców  zapadają  wyłącznie  większością  głosów.
 12. Dokumentacja  z  prac  SZR przechowywana  jest  w  kancelarii  szkoły.
 13. W  skład  dokumentacji  wchodzi:
 • regulamin,
 • roczny  plan  pracy,
 • protokolarz
 1. SZR współdziała  ze  szkołą  i  udziela  jej  pomocy  w  zakresie:
 • szerzenia  wśród  rodziców  wiedzy  pedagogicznej ,
 • pedagogizacji  rodziców  o  konieczności  regularnego posyłania dzieci do szkoły, zapewniania  im  w  domu  odpowiedniej  atmosfery  wychowawczej  i  warunków  do  odrabiania  zadań  domowych,
 • organizacji  pomocy  wychowawczo-opiekuńczej  i  materialnej  dla  sierot  i  innych  dzieci,
 • organizowania  wycieczek,
 • utrzymania  na  należytym  poziomie  warunków  higieniczno-sanitarnych  szkoły,
 • zaspokajania  potrzeb  materialnych  szkoły,
 • organizowania  prac  użytecznych  dla  szkoły  i  środowiska,
 • przygotowania  i  organizacji  pomocy  naukowych,
 • prowadzenia  dni  sportu, balów  noworocznych ,
 • dnia  dziecka  oraz  innych  imprez.
 1. Szkoła:
 • szkoła  łączy  się  z  rodzicami  w  planowaniu  i  przeprowadzaniu  zmian  w  otoczeniu  szkoły, zachęca  ich  do  współpracy  w  tworzeniu  atrakcyjnego  i  bezpiecznego  środowiska,
 • organizuje  dyskusje  i  seminaria  dla  rodziców  poświęcone  zrozumieniu  programów  szkoły  i  spraw  szkoły,
 • zaprasza  rodziców  do  pomocy  w  opiece  nad  dziećmi,
 • przestrzega  praw  rodziców  do  wychowania  dzieci  zgodnie  ze  swoimi  przekonaniami  religijnymi,
 • zachęca  rodziców  do  ochrony  i  promowania  zdrowia  uczniów,
 • ma  obowiązek  informowania  rodziców (prawnych  opiekunów) o  przyznanej  dziecku  nagrodzie  oraz  udzielonej  karze,
 • ma obowiązek  udostępnić:
  • statut  szkoły,
  • szkolny  program  wychowawczy  i  działań  profilaktycznych,
  • plany  klasowe,
  • plany  nauczania,
  • programy  nauczania,
  • projekty  edukacyjne,
 1. Rodzice  mają  prawo  do :
 • znajomości  zadań  i  zamierzeń  dotyczących  dydaktyczno-wychowawczych  w  danej  klasie  i  szkole,
 • znajomości  przepisów  dotyczących  oceniania  i  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz  przeprowadzania  egzaminów,
 • uzyskania  w  każdym  czasie  informacji  na  temat  swojego  dziecka, jego  zachowania , postępów  i  przyczyn  trudności  w  nauce,
 • uzyskania  informacji  i  porad  w  sprawach  wychowania  i  dalszego  kształcenia  swoich  dzieci,
 • wyrażania  i  przekazywania  organowi  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  opinii  na  temat  pracy  szkoły,
 • uczestniczenia  w   spotkaniach  z  nauczycielami , wychowawcami  w  celu  wymiany  informacji  oraz  dyskusji  na  tematy  wychowawcze.
 1. Działalność  SZR powinna  być  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  władz  szkolnych, zarządzeniami  dyrektora  szkoły  i  uchwałami  rady  pedagogicznej.
 2. W sprawach  spornych  SZR i  dyrektor  szkoły  mogą  odwołać  się  do  organu  bezpośrednio  nadzorującego  szkołę .
         
E-szkoła
Nowoczesna platforma do nauki przez internet
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne!
Twórczość uczniów
Twórczość artystyczna naszych uczniów
Szkoły młodzieżowe, Liceum ogólnokształcące, Gimnazjum, Liceum policyjne